Ծառայություններ

Կոպերատիվն իր ձեռք բերած գյուղ տեխնիկայով և գյուղ-գործիքներով մատուցում է հետևյալ
ծառայությունները՝

վար, ֆրեզ, կուլտիվացիա, ցանքս, դաշտերի սրսկում, խոտհունձ, խոտ հավաք և խոտի հակավորում,

նշված ծառայությունները, կոպերատիվի վարչության որոշմամբ, կոպերատիվի անդամներին
իրականացվում է շուկայական գնից 10% ցածր գնով։

Գյուղում աշխատանքը վերջացնելուց հետո օգնում է նաև հարևան գյուղի բնակիչներին։